Gardens are open and all plots have been assigned


FREE BIKES FOR KIDS AND TEENS

Sign up to get a bike, a helmet and learn how to be safe on your bike!


Saturday, June 4

9am-12pm

At the Northeast Corner of Harvest Gardens

(Hazelwood and County Road C)


Sign up on the board by the shed at Harvest Gardens by Friday, June 3. We have a limited number of bikes available for kids and teens. Priority will be given to those who sign up ahead of time. Maximum of two bikes per family.

_____________________________________________________________________________________


PEB MUAJ LUV THIJ (BIKES) PUB DLAWB RUA COV MIVNYUAS HAB

COV TUB NTXHAIS HLUAS.


Sau npe ua ntej txhaj tau ib lub luv thij, ib lub kaus mom hlau, hab kawm txug kev nyab xeeb thaum caij luv thij.


Sau npe ntawm lub tsev miv kws nyob ib saab ntawm Harvest Garden. Yuav tsum sau npe ua ntej Friday, June 3 xaus. Vim peb tsi muaj ntau ntau lub luv thij, yog leejtwg xub sau npe ua ntej, nwg txhaj yuav tau txhais ua ntej lwm tug. Ib tsev tuabneeg txais tau ob (2) lub luv thij xwb.Tuaj muab luv thij hab kawm txug kev nyab xeeb:


Saturday, June 4

9:00am-12:00pm


Harvest Garden, ntawm kaum teb: saab qaum teb ntsib saab nub tuaj (northeast corner)

(Hazelwood hab County Road C)

_____________________________________________________________________________________________________


Thanks for your participation in the Harvest Gardens community. Please know that you are always welcome to join us at First Evangelical Free Church.

A Community Outreach of First Evangelical Free Church

Maplewood, Minnesota

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image